+91 94286 21600
શ્રી સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ સમસ્ત બ્રહ્મસમાજ

જય સોમનાથ

જે અમૃત પીવે છે તેને દેવ કહે છે, પણ
જે ઝેર પીવે તેને મહાદેવ કહે છે.

શ્રી સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ સમસ્ત બ્રહ્મસમાજ

આદિ શંકરાચાર્ય

માત્ર તે જ સાચા અર્થમાં ભગવાનના મંદિરે પહોંચે છે
જેઓ ધન્યવાદ આપવા જાય છે, પૂછવા નહિ.

Rs. 1000

Pattern
Membership

 

Rs. 500

Individual Greetings Membership

 

Rs. 500

District Institutional Membership

 

Rs. 250

Lifetime
Membership

 

Rs. 250

Institutional Membership

 

નોંધ - આપના દ્વારા સભ્ય ફી કે અન્ય દાન ઓનલાઇન જમા કરાવ્યા બાદ ફરજીયાત બેંક નું કાઉન્ટર અથવા ઓનલાઇન નું કાઉન્ટર ઓફિસ ના સરનામા ઉપર મોકલી આપવું જેથી કરીને પહોંચ આપી શકાય.