+91 94286 21600
શ્રી સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ સમસ્ત બ્રહ્મસમાજ

જય સોમનાથ

જે અમૃત પીવે છે તેને દેવ કહે છે, પણ
જે ઝેર પીવે તેને મહાદેવ કહે છે.

શ્રી સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ સમસ્ત બ્રહ્મસમાજ

આદિ શંકરાચાર્ય

માત્ર તે જ સાચા અર્થમાં ભગવાનના મંદિરે પહોંચે છે
જેઓ ધન્યવાદ આપવા જાય છે, પૂછવા નહિ.

contact us

Get In Touch